شناخت کاشی و سرامیک – شناخت کاشی و سرامیک از الف تا ی – خوگرپلاس

همین رتبه بندی فاکتور مهمی برای انتخاب کاشی هایی می باشد که در فضای گشوده مورد به کارگیری قرار می گیرند و مقدار تحمل کاشی را در مقابل سوزوسرما و تغییرات آب و هوایی نشان می دهد. سرامیک در برابر فشار و سوز و سرما و گرمای شدید و همچنین رطوبت مقاومت بیشتری نسبت به کاشی دارد. گفتنی است که سطح این لعابها زبر و مات است و نسبت به گونه و تعداد و ترازو همین کریستالها، مقدار زبری و مات بودن لعاب گوناگون است. گفتنی میباشد که به واسطه عدم تناسب دربین انبساط بدنه و لعاب، شکاف خوردگیهایی در سطح لعاب پدید میآید که همین پدیده اگرچه در بخش اعظمی از موردها عیب محسوب میشود، ولی در سرامیک از این ویژگی به عنوان شیوهای برای تزیین استعمال مینمایند که به آن «لعاب ترکدار یا کراکله» میگویند. در بسیاری از مورد ها بها کاشی از سرامیک پایینتر است و این دستور موجب میگردد بخش اعظمی از افراد از خرید سرامیک کف منصرف شوند. در سرانجام قسمتهایی از بدنه فارغ از لعاب باقی میماند. همین لعاب که در محفظه اکسیداسیون، لعاب رنگی معمولی است، در محفظه احیاء که اکسیژن داخل کوره سوخته و از میان میرود، اکسیدهای فلزی آن احیاء شده و عنصر فلزی در تراز لعاب باقی می ماند و به این دلیل، این لعاب را که با جلوه و جلای خاصی تقریباً مثل جلای فلزی – به ویژه طلا- هست را «زرینفام» مینامند. همین لعاب تنها با شیوهٔ احیاء کاربرد دارااست البته از آن جا که رنگ آن در کوره میپزد، ظرفهای مجاور آن سایههای صورتی میگیرند. گرچه این کاشیها گران بها هستند، البته چون دوامشان مضاعف و هزینه حفظ و تعمیر آن‌ها اندک است، مصرفشان رویهم رفته اقتصادی و کاشی های تشناب اهمیت صرفه است. همینطور لعابهایی که در تراز خود، کلیدی کشش است، در زمان ذوب رغبت دارا‌هستند که صورت کروی به خویش گرفته و به عبارت دیگر خویش را عده کنند. محمد دین محمدی کارشناس راستا کاشی و سرامیک درگفتگو دارای (پیامآوران معدن و فولاد) در خصوص شرایط بازار کاشی و سرامیک اظهارداشت : موقعیت اقتصادی و بیحرکتی حاکم بر مسکن به همراه صادر شدن مجوزهای بی راه و روش باعث شده تا صنایع کاشی و سرامیک قادر به استفاده از کل ظرفیت خود در بازار نباشند. در عصری که شاه محمد خدابنده رغبت شیعی خود را صریح کرده و تهی دست آن بود تا عالمان و ادیبان در دو بخش فقه و آرامش به کمک وی بشتابند، روحانی حسن کاشی این نقش را در بخش ادب عهدهدار شد. برای مات در داخل شدن آن دارای مخروط ۰۴ تا ۰۳ (دمای ۱۰۶0 تا ۱۱۰۱ درجه سانتیگراد) و به جهت روشن در وارد شدن آن حیاتی مخروط ۰۳ (دمای ۱۱۲0 سکو سانتیگراد) پخت میشود. دمای پخت ۱۱01 تا ۱۱۲۰ کاشی گلسرام رتبه سانتیگراد میباشد.