نگاهي به تاريخچه شنا در ايران و جهان

در صورتی حیاتی همین حرکت یک ساعت شنا کنید، حدود ۷۵۰ کالری خواهید سوزاند. شما ممکن می باشد حدود 138 کالری در هر ساعت بسوزانید. همین شخص ممکن است تا 715 کالری در یک ساعت شنا کلیدی سرعتی عمده بسوزاند. در مطالعهی تازهای بوسیله پزشک هوارد کارتر از دانشگاه استرالیای غربی، دانش کده علم ها ورزشی، چگونگی واکنش مغز در زمان شنا کردن مشخص شده است. جذاب است بدانید اشخاصی که شنا می نمایند تقریبا نصف افراد غیرفعال در خطر مرگ قرار دارند. درتحقیقی، یک برنامه شنای 20 هفتهای، منجر به کاهش چشمگیر درد در افراد دچار به ام اس شد. شنا به ترازو ای به جهت شما موءثر میباشد که محققین معتقدند ممکن میباشد خطر مرگ را کاهش دهد. آنگاه “پدال” هر پا را به عنوان شما را در یک دوچرخه، صرفا آنان را در جهت مخالف: در حالی که یک پدال پا “جلو”، پای دیگر باید پدال “عقب”. در همین قسمت تلاش داریم که به طور عملی به شما نشان دهیم که هر یک از انواع شنا به چه صورت انجام می گیرد. علاوه بر این، تمرینات تنفسی توأم اهمیت ورزش، مانند نگه داشتن نفس، ظرفیت ریههای شما را ارتقا داده و تنفس شما را کنترل میکند. یک عدد از بهترین راهها به جهت غلبه بر مقاومت آب، مراقبت تعادل حلقه شنا شورتی است. براین اساس شنا انتخابی مناسب برای اشخاص مسن برای بهبود میزان مرغوب بودن خوابشان است. بدین ترتیب شنا از به عبارتی فوایدی که ورزشهای زمینی به دنبال دارند، برخوردار است. بدین ترتیب نمیتوانیم عدد خاصی را بهعنوان مقدار کالری سوزی شنا به شما بگوییم. استقامت شما را ارتقاء میدهد. شنا در نوزادان موجب ارتقاء هوش، تمرکز حواس، هوشیاری و پیشرفت در ارتباط ها اجتماعی آینده آن ها میشود. به جهت شنا کردن آسان و روان، شناگران در مفاصل اصلیشان به انعطافپذیری مطلوبی نیاز دارند. البته درصورتیکه شنا نمودن به صورت بنیادی و اساسی رعایت موردها مورد نیاز نباشد یه خرده خطرناک می شود و برای خویش گویی دردسر درست کرده اید چون همین ورزش هم همانند سایر فن های ورزشی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به تن برساند. کلیدی نمی باشد به چه صورت شنا میکنید، هنگامی که تن خویش را در آب حرکت میهید از بیشتر ماهیچه بدن خویش استفاده میکنید.