نحوه ارسال مقاله – مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

در این بخش می اقتدار از اشخاص و یا این که سازمان هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا این که نگاشتن نوشته همکاری نموده اند سپاس کرد. ترجمه نوشته به چه زبانهایی انجام میشود؟ ترجمه سطوح تخصصی در هر حوزه علمی توسط مترجمی حساس تخصص علمی دارای ارتباط اهمیت همان راستا انجام گیرد که احتمال خطا معنی کننده را به شدت کاهش میدهد. بها ترجمه حساس دقت به مدل تخصصی و غیرتخصصی بودن مسئله مقاله گوناگون است. تیتر نوشته به انگلیسی اهمیت قلم Times New Roman فونت ۱۶ و برجسته (Bold) نوشته شود. ارجاع به پایان طومار یا رساله دکتری نیز نظیر ارجاع به کتاب است، کلیدی همین تفاوت که سپس از عنوان نقطه نهایی نامه یا رساله، واژه و کلمه “پایان نامه کارشناسی ارشد” یا “رساله دکتری” باطن نماد کروشه قید میشود و در جایگاه مشابه اهمیت نام منتشر کننده در ارجاع به کتاب نیز نام دانلود مقاله صنایع غذایی دانشکده متن میشود. سرمقالهها به دعوت سردبیر و یا به وسیله سردبیر متن میشود. سردبیر مجله سرانجام داوری را به جهت نویسنده عهدهدار مکاتبات ارسال خواهد نمود. واجب است یک طومار به امضاء همگی نویسندگان نوشته به سردبیر ارسال شود ومیزان مشارکت تمامی اعضاء درآن مشخص و معلوم شده باشد. ارسال نامهای که به امضای نویسندگان نوشته رسیده باشد و ضمن معرفی نویسنده مسئول مقاله، نامبردگان می بایست به روشنی وفادار گردند که نوشته ارسالی در مجلات باطن مملکت به چاپ نرسیده باشد و یا به جای دیگری ارسال نگردیده می باشد و در ضمن در نامه قید گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی، نوشته برای نشریه دیگری ارسال نگردد. در هنگام ارسال مقاله جهت داوری نیازی به ارسال اصل تصاویر و عکسها نمیباشد، ولی رونوشت ارسالی می بایست روشن باشد. همینطور رعایت اخلاق و رفتار پزشکی، گمنام ماندن مریض و مراقبت اسرار، بایستی به عنوان یک اصل (بر شالوده بیانیه هلسینکی) آیتم توجه قرار گیرد. مجله دارای مسئولیت است، مشروط به پاسخگویی نویسنده به اشکالات و سوالات مطرح شده درمدت معین، ظرف 4 ماه از روزگار اعلام وصول نوشته به مجله در مورد پذیرش یا رد آن نظر قطعی اعلام نماید. مقاله مروري از اشخاص مجرب، مهم بصيرت كامل از موضوعي یگانه با عناوين جالب و روزآمد، بيشتر گزینه پذيرش است. نویسنده (گان) نوشته در قبال افرادی که از آنان در بخش سپاس و تقدیر اهمیت ذکر اسم قدردانی میکنند، مسئولیت پاسخگویی دارند. ۵- هیأت تحریریه مجله در قبول یا این که رد، یا این که اصلاح مقاله (با تأیید مؤلف) آزاد می باشد و از پس دادن نوشته و ملحقات آن معذور میباشد. ۵- مقالات گزارش موردی (case report) بایستی شامل قسمت های عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، مشاجره و عاقبت گیری باشد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت دانلود نوشته صبر.