مواد سازنده لوازم آرایشی از قدیم تا امروز

مسئلة ارتباط بین بدن و هویت و یا تن و منابع قدرت در امر زنان برجسته­تر است، چون زنان اغلب براساس ویژگی­های جسمانیشان قضاوت می گردند و نگاه آن ها به بدنشان رابطة مستقیمی اصلی انتظارات اجتماعی دارد و هنجارهای اجتماعی بر جذابیت جسمانی زنان تأکید بیشتری دارند. نکتة بعدی این هست که اگرچه امروزه زنان در عرصة عمومی و زندگی اجتماعی نسبت به قبل فعالتر شدهاند، کماکان براساس حالت ظاهرشان ارزیابی می­شوند و زیبایی تأثیر بسزایی در موفقیت­هایشان دارد. نکتة بعدی در خصوص سامان بدن زنانه، رابطه آن اصلی ساختار اقتدار در جوامع متعدد است. به همین دلیل، مسئلة مدیر و سامان بدن براساس معیارهای زیبایی دنیای مدرن برای زنان جدی­تر از مردان است. بدین معنی که زنان ایرانی به­رغم داشتن تحصیلات و ظاهری مدرن، میبایست همچنان نقش حافظان اخلاق، پاسداران سنتهای فرهنگی و ملی را ایفا می­کردند و به­عنوان محافظان نهاد خانوادة سنتی و آرمانی، نسلی از شهروندان وطن­پرست و مترقی را متناسب با آرمان­های دولت مدرن ملی تربیت می­نمودند. نظریههای دارای ارتباط دارای تمجید هویت را میتوان در دو روش مدرن و پسامدرن جای بخشید که بهطور خلاصه اشارهای کوتاه به آن میشود. کرم پودرها همانطور که از نامشان مشخص و معلوم می باشد از دو جزء با کرم و پودر رنگی تشکیل شده اند. در دنیای مدرن، تصور هر کس از بدن خویش و جایگاهی که برای آن قائل است، و هم تعاریفی که از تن ایده­آل و یا این که حتی سالم می­شود، ناشی از گفتمانها یا این که ایدئولوژیهای غالبی می باشد که این منزلت را معلوم و تمجید می­کنند. اشکال رنگ ها به جهت رژ لب به عمل می رود و گاهی وقت ها در سالم ترین حالت ، رنگ مواد را از میوه ها می گیرند البته در گزینه رنگ های سبز و آبی به چه صورت ؟ این تن در زمان رضاشاه میبایست متأثر از ناسیونالیسم ملیگرا که گوشة چشمی به ارزش­های غربی هم داشت، برساخته می­شد تا ویترینی برای نشان دادن تغییرات اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از طرفی و تربیت همسر و مادر نو اهل ایران از طرف دیگر باشد. در این تصویر جدید، نقشهای سنتی مهم ادلة جدیدی گرامی داشته میشدند و دولت در قابلیت و امکان زنان به جهت مادری و همسری، نقشی سیاسی و وطن­پرستانه لوازم آرایش اورجینال از کجا بخرم میدید. بر این اساس، زن جدید میبایست تحصیل­کرده، با خبر و آشنا به آداب نو معاشرت باشد، آخرین مد کلاه و لباس اروپایی را بپوشد و عطر فرانسوی بزند و بازیگران زیبای هالیوود را الگوی خود بداند. بدین مضمون‌ که زن تازه اهل ایران می­بایست در کنار گسست از هر آنچه سنتی و عقب­مانده پنداشته می­شد، بدن خویش را به صورت زن اروپایی و مهم معیارهای زیبایی در غرب سامان می­داد تا از این نحوه در برابر هویت دینی و سنتی قد علم کند.