معنای سرمایه گذاری عظیم دفاعی ژاپن برای جهان

خط پایین جلو: استراتژی امنیتی جدید ژاپن در راه است تغییر بی سابقه به سیاست نظامی خود و در حال معرفی یک پویایی جدید برای دفاع جمعی جهانی.

سوالات بزرگ: نگرانی های اجرایی چیست و چگونه این سرمایه گذاری در دفاع می تواند بر تشدید تنش ها بر سر تایوان، به ویژه در جزایر اوکیناوا تأثیر بگذارد؟

خلاصه رمز به محبوب ترین رسانه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای حتی در رده دوم قرار ندارد خلاصه رمز از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان. –سپتامبر 2018، مطالعات در هوش، جلد. 62

دسترسی به همه خلاصه رمزبینش تخصصی متمرکز بر امنیت ملی با تبدیل شدن به یک مشترک+عضو Cipher Brief.