راهنمای جامع برای داشتن خانه هوشمند

سیستم رئیس هوشمند ساختمان سعی داراست تا دارای بهره گیری از فناوری های کنترلی، مدیریت منابع و رخدادهای یک ساختمان را بسته به گونه کاربری آن (مسکونی، اداری، تجاری و …) در دست بگیرد. وب سایت گوگل اسیستنت همینطور ادراک بهتری از گونه طبیعی کلام کردن اعضا دارد. نتایج: نتیجه ها در بخش رفتارهای غیرعادی نشان می دهد الگوریتمهای خوشهبندی کارآیی بالایی در تشخیص رفتارهای غیرعادی در منزل هوشمند داشته و همچنین نتایج در بخش باز‌نگری علائم اولیه باعث به تشخیص خواب ضعیف شخص سالمند در پرسشنامه PSQI به تیتر علامت ها اول بیماری زوال عقل گردید. برای تشخیص رفتارهای غیرعادی از الگوریتم kmedoide و برای بررسی میزان مرغوب بودن خواب به تیتر نشانه ها اول بیماری زوال عقل، از پرسشنامه معتبر PSQI و به جهت پیادهسازی از نرمافزار Matlab نسخه 2012 استعمال شد. روش: همین مقاله از دسته کاربردی و به نحوه توصیفی- تحلیلی انجام شد و مهم به کار گیری از تکنیکهای یادگیری ماشین، رفتارهای غیرعادی و علامتها اولیه بیماری زوال عقل تشخیص دیتا شد. به عبارتی طور که در جدول ٤ نشان دیتا شده می باشد ، به اين کاربرد در بيشـتر سال ها اعتنا شده و بيشترين تعداد مقاله مربـوط بـه سـال خانه هوشمند کارا ٢٠١١ اسـت . به عبارتی طور که در اين صورت نيز نشان دیتا شده هست ، تعداد مقالات حوزة کاربردهاي اينترنت اشيا در ساختمان فرآیند رو به رشـدي را نشـان مي دهد. تعداد مقالات هر کاربرد در هر سال کاربرد (رجوع شود به تصویر صفحه) همچنين ، کشورهاي پيشرو در حوزة کاربردهاي اينترنت اشيا در ساختمان در جدول ٥ نشـان دیتا شده اند. از این مقالات 122 کد بهدست آمد که اهمیت ادغام آنان هفت کاربرد مدیر مصرف الکتریسیته (27 ارجاع)، سیستم گرمایش، تهویه و گردش هوا (15 ارجاع)، کمتر مصرف آب (4 ارجاع)، تأمین امنیت ساختمان و محله (12 ارجاع)، چک بر تندرست (24 ارجاع)، مدیریت اتفاق ها بحرانی در ساختمان (10 ارجاع) و اتوماسیون اسباب و اثاث خانگی (29 ارجاع) استخراج شدند. کلمه هاي کليدي براي جست وجو در پايگــاه دیتا هــاي IEEE Explorer،ScienceDirect ،Springer Library و ACM Library عبارت اند از: • IoT application • Intelligent Home • اینترنت of Things Application • Intelligent House • internet of Everything application • Smart Home • Intelligent Building • Smart Building در جدول ١ معيارهاي پذيرش مقالات بيان شده خانه هوشمند لواسان میباشد . Smart home mobile RFID-based Internet- of-Things systems and services. Research and application on the smart home based on component technologies and internet of Things. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. تنظیم بهترین و بهروزترین ابزارها و تجهیزات هوشمند در کشور ایران کاری سخت می باشد و ممکن است هزینهاش هم -بهدلیل جدیدتر بودن این فناوری در ایران- اکثر از جاهای دیگر خواهد بود. در همین تحقیق به باز‌نگری و مقایسهی تکنولوژیهای ارتباطی منزل هوشمند و سیستمهای بکار رفته در آن پرداختهایم و اهمیت توضیحاتی در مورد نحوهی کارکرد نمونهای از تجهیزات ساخت یکی از از موسسه ها داخل ایران همت شده تا حد امکان بصورت ساده و به دور از ابهام و پیچیدگی نحوهی کارکرد، جانمایی و سیمکشی همین تجهیزات را تفسیر دهیم.