تغییر برنامه بدنسازی چرا مهم بوده و چگونه آن را انجام دهیم؟

زمانی شما به نتونی رسیدید یعنی کل فیبرها را بکار گرفتید اما نتونستید وزنه را جا به جا کنید سیستم عصبی سیگنال اخذ میکنه که عضله را متوقف کنه همین سیگنال یعنی سیگنال رشدی یعنی نیروی ضروری به جهت انجام کار وجود نداره. هم اکنون چرا وصال به ناتوانی موقتی در عضله با میباشد؟ به همین ناتوانی موقتی عضلانی میگویند. گرچه هدف فوتبال اکران بدن عضلانی و جسم قادر نیست البته بازیکنان فوتبال نیاز دارا هستند از نظر جسمی قدرتمند باشند. همین به این مفهوم نیست که معلوم شدن مقدار وزنه ها صرفا می بایست در برنامه بدنسازی بانوان باشد. چه مدت بعد از آن می بایست این تغییرات را انجام داد؟ شما می توانید همگی چیز را درست انجام دهید، البته در صورتی که ترقی در ارتفاع روزگار صورت ندهد، مدام عمل ناتمام خواهد ماند. پس اگر شما بتوانید حد بخش اعظم بکار گیری فیبرهای عضلات را حساس یک ست انجام دهید، که میتوانید، ست های بعدی صرفا هدر دادن بیهوده نیروی ریکاوری بدن و عضلانی در انجام کار ناموثر و اکثر هست. همینطور حرکاتی را گزینش کنید که بتوانید آنها را برنامه بدنسازی خطی فن ای سنگین اجرا کنید. مهم در حیث گرفتن همین موضوع که شما در ست اول سنگینترین وزنه را گزینش میکنید، در صورتی که ماهیچه ها را بهخوبی گرم نکرده باشید احتمال آسیبدیدگی ارتقا مییابد. همین چربیهای طولانی تر ممکن است ذیل پوست تجمع پیدا نمایند و از زیبایی ماهیچه‌ها شما بکاهند. مراد من در این تراز از سخن ناتوانی در بخش مثبت حرکت است. اعتنا کنید هنگامی که حرف از ناتوانی میکنیم، می بایست در وضعیت نگهداری فرم درست حرکت به ناتوانی رسید. دقت کنید که به جهت کمتر وزن و چربی سوزی به یک فرمول حیاتی بایستی دقت کنید. از مغازه ام دی اسپرت، در منزل مبادرت به کاهش وزن و چربی سوزی کنید. امروزه شیوه های زیادی به جهت کاهش وزن و چربی سوزی وجود داراست که می توانند موجب به خطر افتادن تندرست جسمانی و کم عقل شما شوند. در همین سن نوجوان می تواند آمادگی ورود به باشگاه بدنسازی بزرگسالان را پیدا کند.