ترفندهای برنده شدن در کلش رویال (Clash Royale) -?

اهمیت به دست آوردن ۴۰ کارت میتوانید ۲۰ امتیاز تجربه و ۱۰ جم به دست آورید. با به دست آوردن ۲۰ کارت میتوانید ۵ امتیاز تجربه و ۳ جم به دست آورید. با به دست آوردن ۳۰ کارت میتوانید ۱۰ امتیاز تجربه و ۵ جم به دست آورید. 30 کارت عده کنید: مهم همین کار 10 امتیاز تجربه و 5 جم به دست آورید. اساسی هدیهی ۲,۵۰۰ کارت شما ۲۰ امتیاز تجربه و ۱۰ جم بدست خواهید آورد. اهمیت هدیهی ۵۰۰ کارت شما ۱۰ امتیاز تجربه و ۵ جم بدست بدست خواهید آورد. اصلی هدیهی ۲۵ کارت شما ۵ امتیاز تجربه و ۳ جم بدست خواهید آورد. راهکارهای اکثری به جهت موفقیت و شکست در همین بازی وجود دارند ولی مهمترین چیز همین میباشد که بایستی بدانید شما بر پایه تجربه فرا خواهید گرفت که چگونه در این بازی، موفقتر باشید ولی متاسفانه جزییات و نکات فراوان کوچکی نیز وجود دارا هستند که بخش اعظمی از ما آن‌ها را نادیده میگیریم. در بازی ۱۱ اچیومنت وجود دارد که به دست آوردن آنان به شما جم و همچنین امتیازاتی برای ارتقای لول فرمان روا دیتا میشود. از نیروهای خود در برابر تهاجم ها دشمن دفاع کنید، برای نمونه در آغاز جاینت (غول) را نبی و از پشت سرش اسکلت بمبانداز را اعزام نمایید تا اهمیت از بینبردن نیروهای حریف از جاینت دفاع کند. بعد از آن بازی را به دست گرفته و اهمیت تعیین صحیح کارت ساختمان دفاعی معاند را نابود می سازند. آن ها سفت هستند و ضربه لطف می توانند به معاند وارد کنند. اچیومنت دوم – به اعضای کلن ۲۵ کارت هدیه دهید: به کلن رفته به کسانی که نیاز به کارت دارند کارتهای اضافی خویش را هدیه دهید. اچیومنت چهارم – به اعضای کلن ۲,۵۰۰ کارت هدیه دهید. اچیومنت سوم – به اعضای کلن ۵۰۰ کارت هدیه دهید. در نقطه نهایی می بایست بگویم که همین مقاله حساس دقت به نسخهی ۱.۲.۱ بازی متن شده و در شکل نشر بروزرسانی جدید در مقالهی دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که همین مطلب، دو بخش دارد و ما در بخش خرید جم فری فایر اولیه آن هستیم. می بایست به همین مساله که برج های شما و برج شاه شما محافظت شده می باشد اعتنا کنید. خرید جم کلش رویال در وب سایت ما فروش پتروشیمی جم نیز ممکن است.