صعود در ۹۴ سالگی: ۱۲ طول طناب با سختی +۵b • هنره دو

درحال بارگذاري ....